Razlaga različnih zavarovalniških besed

A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž

Dodatna zavarovanja -
so zavarovanja, ki jih je mogoče skleniti poleg osnovnega zavarovanja in krijejo dodatne rizike.

Indeksacija
-pomeni prilagoditev oziroma zvišanje premije glede na rast cen življenjskih potrebščin na določenem območju. Podribnosti glede indeksacije so sestavni del zavarovalne pogodbe oziroma zavarovalnih pogojev.

Kapitalizacija oz. premije prosto zavarovanje - pomeni prenehanje plačevanja premije za življenjsko zavarovanje, pri tem pa zavarovanje ne preneha, ampak se glede na do takrat vplačane premije življenjskega zavarovanja oblikuje nova zavarovalna vsota, za katero je zavarovana oseba še naprej življenjsko zavarovana. Pogoji glede kapitalizacije so obvezni sestavni del police oziroma splošnih pogojev in so jasno navedeni, saj se razlikujejo glede na zavarovalni produkt.

Neplačevanje premije -
če zavarovalec življenjskega zavarovanja zapadle premije ne plača, zavarovalnica nima pravice sodno zahtevati njenega plačila. Če zavarovalec na pisno zahtevo zavarovalnice ne poravna zapadle premije v roku, ki ne sme biti krajši od meseca dni, sme zavarovalnica, če so bile vplačane dve ali tri letne premije (ovisno od produkta in trajanja zavarovanja), znižati zavarovalno vsoto in spremeniti zavarovanje v status brez plačevanja premije (kapitalizacija). Če pogoj plačila dveh ali treh letnih premij še ni izpolnjen, sme zavarovalnica odstopiti od zavarovalne pogodbe in obdržati vse že plačane premije.

Nezgodna smrt -
je smrt zavarovane oseve, katere izključni in neposredni vzrok je nezgoda. Nezgoda je od volje zavarovane osebe neodvisen dogodek, ki nastopi nenadno, od zunaj.

Ocena rizika
- je postopek, na podlagi katerega zavarovalnica oceni, ali je pod pogoji, pod katerimi se sklepa izbrano življenjsko zavarovanje, pripravljena sprejeti zavarovano osebo v zavarovanje. Postopek se začne s prispetjem ponudbe na sedež zavarovalnice in se zaključi s sprejemom ali z zavrnitvijo ponudbe za sklenitev zavarovanja. Na oceno rizika vplivajo predvsem zdravstveno stanje zavarovane osebe, njen poklic in starost ter tudi morebitni drugi dejavniki tveganja.

Odkup - pomeni prenehanje zavarovanja na prošnjo zavarovalca. Odkup je možen, če so bile do tedaj plačane vsaj tri letne premije in zavarovalec izpolnjuje pogoje za odkup, ki so določeni na polici. Zavarovalnica v tem primeru izplača odkupno vrednost police.

Ponudba - je pisna vloga ponudnika na obrazcu zavarovalnice, s katero ponudnik izkazuje svojo voljo za sklenitev zavarovanja. Ponudba predstavlja predlog za sklenitev zavarovalne pogodbe in vključuje vse bistvene elemente zavarovalne pogodbe.

Predujem -
zavarovalnica lahko zavarovalcu na njegovo zahtevo izplača del bodoče zavarovalne vsote (največ do višine odkupne vrednosti), ki jo lahko zavarovalec pozneje vrne oziroma se odšteje pri izplačilu zavarovalnine. Na izplačani predujem lahko zavarovalnica zaračunava obresti.

Premija -
je znesek, ki ga je zavarovalec zavezan plačevati zavarovalnici. Zavarovalnica pa je dolžna premijo sprejeti od vsakogar, ki ima za to pravni interes. Premija je lahko dogovorjena v obliki enkratnega plačila ali kot letna premija, ki se lahko plačuje tudi obročno, če je s pogodbo tako dogovorjeno.

Riziko premija -
je del zavarovalne premije, ki je namenjen kritju tveganja nastanka zavarovalnega primera.

Upravičenec -
je oseba, v korist katere je sklenjeno zavarovanje in je v primeru nastanka zavarovalnega primera upravičena do zavarovalnine.

Vinkulacija in zastava -
zavarovalna polica se lahko vinkulira ali zastavi v korist vinkulacijskega ali zastavnega upnika. O zastavi ali vinkulaciji mora biti zavarovalnica obveščena pisno. Zastavni upnik lahko zahteva odkup zavarovanja, če z zastavo zavarovana terjatev ob zapadlosti ni poravnana, vendar le pod pogoji, določenimi za odkup, ki veljajo za zavarovalca.

Zavarovana oseba
- je oseba, od katere smrti oziroma doživetja je odvisno izplačilo zavarovalne vsote. Pomeni
osebo, katere življenje se v določenem obdobju zavaruje.

Zavarovalec (sklenitelj) - je fizična ali pravna oseba, ki z zavarovalnico sklene zavarovalno pogodbo in se zaveže plačevati zavarovalno premijo.

Zavarovalna vsota - je v zavarovalni pogodbi oziroma na polici navedena obveznost, ki jo izpolni zavarovalnica,
če se zgodi dogodek, ki pomeni zavarovalni primer. Višina zavarovalne vsote je določena v sporazumu med pogodbenima strankama.

Zavarovalna polica - je listina o sklenjeni zavarovalni pogodbi in mora vsebovati vse bistvene elemente zavarovalne pogodbe. V polici življenjskega zavarovanja morajo biti poleg drugih podatkov, ki jih vsebuje vsaka zavarovalna polica, navedeni tudi podatki o zavarovani osebi in dogodek ali rok, od katerega je odvisen nastanek pravice zahtevati izplačilo zavarovalne vsote. Zavarovalno polico sme začasno nadomeščati potrdilo o kritju, v katerem so vpisane bistvene sestavine pogodbe. Sestavni del zavarovalne pogodbe so tudi zavarovalni pogoji in morebitne druge pisne klavzule in dodatki.

Zavarovalni pogoji - so osnovna pravila, v skladu s katerimi se sklepajo in izvajajo zavarovanja. Praviloma ima vsak zavarovalni produkt svoje zavarovalne pogoje. Splošni zavarovalni pogoji osnovnega zavarovanja in tudi dopolnilni zavarovalni pogoji morebitnih dodatnih zavarovanj so sestavni del zavarovalne pogodbe življenjskega
zavarovanja. Besedilo zavarovalnih pogojev mora biti oblikovano enopomensko, pregledno razčlenjeno, razumljivo in sestavljeno v slovenskem jeziku.

Zavarovalni pogoji vsebujejo veliko pomembnih informacij za zavarovalca, zato je pomembno, da si jih preberete pred sklenitvijo zavarovanja. S samo sklenitvijo zavarovanja običajno potrdite tudi, da ste prejeli in prebrali zavarovalne pogoje ter da se z njimi strinjate.

Zavarovalni primer - je dogodek, od katerega nastanka je odvisno izplačilo zavarovalnine. Takrat namreč nastane obveznost zavarovalnice, da upravičencu plača dogovorjeno zavarovalno vsoto. Zavarovalni primer mora biti bodoč, negotov in neodvisen od izključne vole pogodbenikov.

Zavarovalnina - je znesek, ki ga zavarovalnica po zavarovalni pogodbi plača upravičencu v primeru nastanka zavarovalnega primera.

Zavarovalni zastopnik - je oseba, ki je pooblaščena za sklepanje zavarovalnih pogodb v imenu in za račun zavarovalnice.

Zavarovalni posrednik - je oseba, ki posreduje pri sklepanju zavarovanj za eno ali več zavarovalnic.